Metoda kolejnych podstawień zadania

Pobierz

Pozwala na dokonanie szczegółowej oceny zjawiska badanego, ponieważ umożliwia ustalenie kolejnego wpływu czynników kształtujących zjawisko badane.. W metodzie kolejnych podstawień można wyróżnić dwie odmiany: - metodę łańcuchowego podstawienia, - metodę różnicowego podstawienia, zwaną metodą różnicowania.Metoda porównań pozwala jedynie na określenie różnic (odchyleń) między porównanymi wielkościami.. Metoda kolejnych podstawień jest przedłużeniem badań analitycznych prowadzonych metodą porównań.Metoda kolejnych podstawień Metoda ta polega na matematycznym sformułowaniu funkcji ekonomicznych, stanowiących przedmiot badań, oraz określeniu odpowiedniego łańcucha przyczyn.. W tym celu przyjmujemy następujące oznaczenia: Analiza struktury asortymentowej sprzedaży 9 S 1 0 1i m i 1 1 1i 0i m i 1 0 0i O S S S q c , S q c , ¦ ¦ E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 20016.. W efekcie uzyskuje się różnice dodatnie lub ujemne zachodzące pomiędzy porównywanymi wielkościami zwane odchyleniami.Metoda kolejnych podstawień w analizie ekonomicznej - stosuje się ją wtedy, gdy na badane zjawisko wpływa więcej niż jeden czynnik.. Dla wymienionych metod opracuj następujące zagadnienia (istota, postać funkcji, formuła różnicowania i warunki jej stosowania, wpływ kolejności podstawień na odchylenia wynik, wady - zalety, warunek prawidłowości stosowania (a), rodzaje wpływów, liczba odchyleń): a. metoda kolejnych podstawień, b.obliczenia można przeprowadzić, korzystając z metody kolejnych podstawień..

Obejmuje 2 odmiany: * metoda łańcuchowych i *różnicowych podstawień.6.

Metody analizy ekonomicznej.. Metoda kolejnych podstawień: A. wykorzystywana jest do ustalania kolejności wysyłki towarów transportem samochodowym B. służy do analizy badanego zjawiska z punktu widzenia jego struktury i dynamiki C. jest instrumentem zarządzania finansami publicznymi i przedsiębiorstwWystępuje w ujęciu rozwiniętym (metoda podstawień łańcuchowych) oraz uproszczonym (metoda różnicowania).. Istota tej metody wyraża się w kolejnym podstawianiu poszczególnych czynników w wielkości określającej wartość wskaźnika, będącego przedmiotem porównania, w miejsce wskaźnika przyjętego za podstawę odniesienia (bazę).Metoda kolejnych podstawień jest mało pracochłonna, ale często prowadzi do niejednoznacznych wyników i nie jest poprawna pod względem matematycznym.2 Metoda różnic cząstkowych jest jedną z metod izolacji, polegającej na wyizolowaniu wszystkich lub wybranych czynników i zbadaniu ich wpływu na daną wielkość ekonomiczną w określonym czasie i w różnych warunkach.Metoda kolejnych podstawień, zwana też metodą podstawień łańcuchowych, służy do przeprowadzania analizy szczeg łowej badanego zjawiska w przypadku, gdy na ustalone odchylenie wpływa kilka czynnik w..

a) metoda porównań b) metoda kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych 2.

W metodzie tej można wyróżnić dwie metody: - metodę łańcuchowego podstawienia; A = (a 1 - a 0) x b 0 x c 0 B = a 1 x (b 1 - b 0) x c 0 C = a 1 x b 1 x (c 1 - c 0) - metodę różnicowego .Metoda kolejnych podstawień, zwana też metodą podstawień łańcuchowych, służy do przeprowadzania analizy szczegółowej badanego zjawiska w przypadku, gdy na ustalone odchylenie wpływa kilka czynników.. Do zbadania, jakie czynniki miały wpływ na powstałe odchylenia i ustalenia wysokości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia badanego zjawiska, służy metoda kolejnych podstawień.. Obejmuje 2 odmiany: * metoda łańcuchowych i *różnicowych podstawień.analiza analiza deterministyczyna metoda kolejynych podstawień metoda podstawień krzyżowych metoda reszty metoda różnic cząstkowych metoda różnicowaniawyjaśnić, na czym polegają kolejne etapy prac analitycznych 4-5 Metoda porównań (odchyleń) na czym polega metoda porównań wyjaśnić, co to są odchylenia bezwzględne i względne .. W metodzie tej ustala się jakie czynniki i w jaki sposób pływają na badane zjawisko a następnie określa się wpływ poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska..

Metoda kolejnych podstawień jest przedłużeniem badań analitycznych prowadzonych metodą por wnań.47.

Do zbadania jakie czynniki miały wpływ na powstałe odchylenia i ustalenia wysokości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia badanego zjawiska, służy metoda kolejnych podstawień.. Suma tych odchyleń (Oa+/- Ob) odpowiadać powinna odchyleniu ogólnemu (O).Dziś, zgodnie z obietnicą, pokażemy, na czym polega najprostsza z metod używanych w analizie przyczynowej - metoda łańcuchowych podstawień, i jak zastosować ją w praktyce.. Dane Rok ubiegły Rok bieżącyMetoda kolejnych podstawień, zwana też metodą podstawień łańcuchowych, służy do przeprowadzania analizy szczegółowej badanego zjawiska w przypadku, gdy na ustalone odchylenie wpływa kilka czynników.. Analiza działalności produkcyjnej przedsiębiorstwaa) pomiar produkcjib) zdolność produkcyjnac) analiza struktury asortymentowej, rytmiczności produkcji (równomierność wykonania) 3.Na podstawie podanych danych przeprowadź kompleksową ocenę przychodów ze sprzedaży oraz efektywności gospodarowania aktywami ogółem (trwałymi i obrotowymi) za pomocą Metody kolejnych podstawień dla zależności ilorazowych,Metody kolejnych podstawień dla zależności iloczynowych oraz Metody różnic cząstkowych dla zależności iloczynowych Rok bieżący Rok poprzedni Średnia .Korekta prac magisterskich Metody analizy ekonomicznej 1..

Metody analizy ekonomicznej.a) metoda porównańb) metoda kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych 2.

obliczyć odchylenia i dokonać ich interpretacji 6-7 Metoda kolejnych podstawień do czego służy metoda kolejnych podstawieńZadanie 2.4: Za pomocą metod: kolejnych podstawień i logarytmowania ustalić wpływ poszczególnych czynników na odchylenia między kosztami materiałów bezpośrednich w roku ubiegłym i roku bieżącym.. W metodzie tej ustala się jakie czynniki i w jaki sposób pływają na badane zjawisko a następnie określa się wpływ poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska.. Metoda ta pozwala określić, w jakim stopniu poszczególne analizowane czynniki wpłynęły na stwierdzone odchylenie wyniku (sprzedaży, kosztów, zysku itp.) w odniesieniu do wartości historycznych bądź planowanych.W metodzie porównań zawsze analizuje i ocenia się dwie kategorie liczb z których jedna wyraża określony stan faktyczny a druga stanowi podstawę porównań tj podstawę odniesienia zwaną również bazą.. Metoda kolejnych podstawień jest przedłużeniem badań analitycznych prowadzonych metodą porównań.Metoda kolejnych podstawień (stosowana jest wtedy na określone zjawisko wpływa na kilka czynników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt